Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet. Störningar av buller har länge betraktats som något vi får tåla, speciellt om vi bor i tätorter, men nu kommer mer och mer alarmerande rapporter om bullers hälsoeffekter. Buller måste ses som ett ökande hot mot folkhälsan.

Exempel på negativa effekter av buller är att vi får svårt att uppfatta tal, svårt att koppla av och får sömnsvårigheter, som i sin tur kan göra oss trötta och nedstämda. Andra negativa effekter är stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga.

Vår attityd till bullerkällan, vilken aktivitet vi håller på med eller om bullret till exempel är kombinerat med vibrationer, spelar roll för hur störda vi blir. Vi är också olika bullerkänsliga i olika miljöer.

buller utomhus

I ett rekreationsområde där vi förväntar oss en tyst miljö är vi känsligare för bullerstörningar än inne i en tätort.

Personer med nedsatt hörsel, personer med annat modersmål än svenska eller barn som håller på att lära sig språk och att läsa, drabbas hårdare i en miljö där buller minskar förmågan att uppfatta och förstå tal.

Sömnstörning är en av de allvarligaste effekterna av buller. Det är under sömnen vi återhämtar oss och om vi berövas en god sömn påverkas vårt psykosociala välbefinnande och vi kan även drabbas av högt blodtryck.

buller utomhus

Nya studier visar att trafikbuller ger högt blodtryck hos människor som bott länge i bullriga områden. Högt blodtryck kan i sin tur leda till hjärt-kärlsjukdomar. Studier har gjorts i Tyskland och Danmark på hur många fall av hjärt-kärlsjukdomar som orsakas av buller. Överfört till svenska förhållanden skulle det kunna innebära att 350-800 dödsfall i hjärt-kärlsjukdom per år beror på bullerexponering.