Buller på en arbetsplats behöver inte vara extremt starkt för att orsaka problem. Buller kan samverka med andra riskfaktorer på arbetsplatsen och öka riskerna för arbetstagarna genom att till exempel:

 

  • öka olycksrisken genom att göra varningssignaler svårare att uppfatta,
  • vara en orsak till arbetsrelaterad stress.

Exponering för buller kan utsätta arbetstagarna för en rad olika arbetsmiljörisker.

  • Hörselnedsättning: Alltför starkt buller skadar hårcellerna i innerörats snäcka, vilket medför hörselnedsättning. I många länder är bullerorsakad hörselnedsättning den vanligaste obotliga arbetssjukdomen. Man uppskattar att antalet personer i Europa som har nedsatt hörsel är större än Frankrikes befolkning.
  • Fysiologiska effekter: Det finns bevis för att exponering för buller påverkar hjärt-kärlsystemet och gör att katekolaminer frisätts och blodtrycket ökar. Halten av katekolaminer (bland annat epinefrin (adrenalin) i blodet har en koppling till stress.
  • Arbetsrelaterad stress har sällan en enda orsak, utan uppstår oftast på grund av att ett flertal riskfaktorer samverkar. Buller på arbetsplatsen kan vara en stressfaktor, även vid relativt låga ljudnivåer.
  • Ökad olycksrisk: En hög bullernivå gör det svårt för personalen att höra och kommunicera, vilket ökar sannolikheten för olyckor. Arbetsrelaterad stress (som delvis kan bero på buller) kan förvärra problemet.Workplace-noise