Monthly Archives: August 2014

Buller – ett hot mot folkhälsan

Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet. Störningar av buller har länge betraktats som något vi får tåla, speciellt om vi bor i tätorter, men nu kommer mer och mer alarmerande rapporter om bullers hälsoeffekter. Buller måste ses som ett ökande hot mot folkhälsan.

Exempel på negativa effekter av buller är att vi får svårt att uppfatta tal, svårt att koppla av och får sömnsvårigheter, som i sin tur kan göra oss trötta och nedstämda. Andra negativa effekter är stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga.

Vår attityd till bullerkällan, vilken aktivitet vi håller på med eller om bullret till exempel är kombinerat med vibrationer, spelar roll för hur störda vi blir. Vi är också olika bullerkänsliga i olika miljöer.

buller utomhus

I ett rekreationsområde där vi förväntar oss en tyst miljö är vi känsligare för bullerstörningar än inne i en tätort.

Personer med nedsatt hörsel, personer med annat modersmål än svenska eller barn som håller på att lära sig språk och att läsa, drabbas hårdare i en miljö där buller minskar förmågan att uppfatta och förstå tal.

Sömnstörning är en av de allvarligaste effekterna av buller. Det är under sömnen vi återhämtar oss och om vi berövas en god sömn påverkas vårt psykosociala välbefinnande och vi kan även drabbas av högt blodtryck.

buller utomhus

Nya studier visar att trafikbuller ger högt blodtryck hos människor som bott länge i bullriga […]

Problem buller orsakar på en arbetsplats?

Buller på en arbetsplats behöver inte vara extremt starkt för att orsaka problem. Buller kan samverka med andra riskfaktorer på arbetsplatsen och öka riskerna för arbetstagarna genom att till exempel:

 

  • öka olycksrisken genom att göra varningssignaler svårare att uppfatta,
  • vara en orsak till arbetsrelaterad stress.

Exponering för buller kan utsätta arbetstagarna för en rad olika arbetsmiljörisker.

  • Hörselnedsättning: Alltför starkt buller skadar hårcellerna i innerörats snäcka, vilket medför hörselnedsättning. I många länder är bullerorsakad hörselnedsättning den vanligaste obotliga arbetssjukdomen. Man uppskattar att antalet personer i Europa som har nedsatt hörsel är större än Frankrikes befolkning.
  • Fysiologiska effekter: Det finns bevis för att exponering för buller påverkar hjärt-kärlsystemet och gör att katekolaminer frisätts och blodtrycket ökar. Halten av katekolaminer (bland annat epinefrin (adrenalin) i blodet har en koppling till stress.
  • Arbetsrelaterad stress har sällan en enda orsak, utan uppstår oftast på grund av att ett flertal riskfaktorer samverkar. Buller på arbetsplatsen kan vara en stressfaktor, även vid relativt låga ljudnivåer.
  • Ökad olycksrisk: En hög bullernivå gör det svårt för personalen att höra och kommunicera, vilket ökar sannolikheten för olyckor. Arbetsrelaterad stress (som delvis kan bero på buller) kan förvärra problemet.Workplace-noise